پرستار (کارشناس پرستاری)
جنسیت بیمار را مشخص کنید.