پرستار (کارشناس پرستاری)

جنسیت بیمار را مشخص کنید.