آزمایش در محل

لطفا جنسیت بیمار یا فردی که نیاز به نمونه گیری دارد را مشخص کنید.